. . چپ‌دستِ کی بودم من ؟ . . هنوزم از این‌که بگم دیه دستِ چپ دو برابرِ دیه دستِ راسته احساسِ بانمکی می‌کنم . . #lefthandersday